CONDICIONS D’ACCÉS AL RECINTE

Advertència als visitants

La Fundació Per Amor a l’Art posa en coneixement dels potencials visitants del refugi i/o el celler de les següents circumstàncies i condicions de la visita:

 

  • Segons estableix la Disposició Final Cinquena del Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i ús dels espais públics urbanitzats i edificacions seran obligatòries per als edificis ja existents a partir de 2019, sempre que les mateixes es puguen implantar de forma raonable.
  • Tant el refugi com el celler, com a part del patrimoni històric de la ciutat de València, són de difícil adaptabilitat per a l’accés a persones amb falta de mobilitat o discapacitat física, dona que les mesures d’accessibilitat han d’implantar-se de manera possible i raonable i amb respecte històric, fet que no podria donar-se en estes estances que perdrien el seu valor històric i arquitectònic resultant per tant d’impossible adaptació.

 

  • És per això que des de la Fundació Per Amor a l’Art es desaconsella l’accés al refugi i/o el celler per a persones amb dificultats físiques o de mobilitat.

 

  • Es recomana, per tant, a les persones que tinguen alguna dificultat que puga impedir-los l’accés als espais, que s’abstinguen de realitzar-ne l’accés.

 

  • De la mateixa manera es posa en coneixement de tots els visitants que el personal de la Fundació Per Amor a l’Art podrà impedir l’accés d’aquelles persones que presenten dificultats personals que facen difícil o perillós el seu accés.

 

  • És obligació de les persones amb dificultats psíquiques o físiques que no puguen ser observades a simple vista, o dels seus tutors o curadors, la de posar dites circumstàncies en coneixement del personal de la Fundació Per Amor a l’Art, per a que valoren si és possible l’accés sense perill als espais a visitar.

 

  • Per això, totes les persones que vagen a visitar estos espais accepten conéixer les condicions de visita dels mateixos i assumeixen la responsabilitat pels danys personals que se’n pugueren ocasionar, declinant la Fundació Per Amor a l’Art qualsevol responsabilitat sobre les conseqüències que la inobservança o incompliment de les obligacions esmentades o normes de seguretat puguen tindre per al propi visitant.